Vodní hospodářství

af.jpg Nabízíme:

  • Zpracování Havarijního plánu včetně všech schválení.
  • Povolení odběru povrchových, podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod včetně hlášení ISPOP (pro stanovení výše poplatků za odběr).
  • Provádění kontrol na pracovišti, včetně vyhodnocení nedostatků a případných návrhů na nápravná opatření.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Soudní znalec pro oblast Vodní hospodářství (nakládání s odpadními vodami).

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Centrální evidence vodních toků

Registr půdy LPIS

Portál Povodí Labe – GISyPoNE

Vodohospodářský informační portál

Naše reference