Reference v oblasti životního prostředí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti podnikové ekologie. Máme řadu klientů ze všech možných oblastí průmyslu, obchodu, ale i zemědělství. Dále spolupracujeme s řadou projektových kanceláří, pro které zajišťujeme zejména oblast posuzování vlivů na životní prostředí EIA.

                  index.png         loga-web-800x500_1_Marius_Pedersen_logo.png          logo-cerea.png          Topos Prefa.jpg                                                                      logo-atip-600-270.png       trivium.jpg         pridos.jpg       logo.png               imagetools1.jpg                                                                       imagetools0.png        logo.png                   AssaabloyopeningsolutionsCOM-Logo.png        ethanol-energy-01.jpg                                                                              Služby města.png       Gavas.png    imagetools1.png   

 

Významné projekty


univerzita.jpg

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Komplexní zpracování oznámení EIA pro záměr Univerzity Karlovy vybudovat Lékařskou fakultu a Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Kompletní univerzitní kampus. Hodnocení bylo zaměřeno především na působení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a způsoby řešeného vytápění objektu a hydrogeologické poměry. K záměru bylo vydáno rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení) v roce 2020. Odkaz na portál EIA Obrázek1.png   

avia.jpg

    Rekonstrukce aparthotelu AVIA                        Pec pod Sněžkou
V rámci tohoto záměru bylo zajištěno vyjádření k záměru z hlediska EIA, které bylo podloženo vyjádřením SKRNAP na předměty ochrany NATURA 2000 a to na základě provedeného screening reportu autorizovanou osobou v oblasti NATURA 2000. Díky kvalitně vypracovaným podkladům nebylo nutné záměr podrobovat celému procesu EIA, ale s návrhem opatření bylo získáno kladné stanovisko SKRNAP a záměr tak nemusel být dále posuzován. Výsledkem bylo významné zkrácení procesu předcházejícího územnímu a stavebnímu řízení. Následně byla zajištěna výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin.

Thermal-Pasohl†vky_pracovn°_0012.jpg

                    Resort Pálava

Záměr vybudování uceleného areálu s využitím geotermálních vrtů, doplněný řadou zdravotnických a lázeňských služeb, včetně bydlení, na celkové ploše 26,6 hektarů. Hodnocení bylo mimo hlukovou zátěž a rozptylovou studii doplněno také autorizovaným biologickým hodnocením a hodnocením vlivů na krajinný ráz. V rámci záměru byla navržena řada opatření pro pro omezování vlivů na životní prostředí. K záměru bylo řešeno veřejné projednání s účastí čínského investora a bylo nutné vypořádat připomínky veřejnosti. K záměru bylo po náročném procesu vydáno kladné stanovisko v roce 2019. Odkaz na portál EIA Obrázek1.png

DSCN3368.JPG

       II/152 Moravské Budějovice

Oznámení EIA pro Kraj Vysočina ve spolupráci s projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Předmětem záměru byl obchvat Moravských Budějovic mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a částí Lažínky k propojení s komunikací I/38. Cílem je snížení dopravy v intravilánu města. Hodnocení tak bylo zaměřeno především na hlukovou zátěž a rozptylovou situaci. Doplněn byl také biologický průzkum. K záměru bylo vydáno rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení) v roce 2019. Odkaz na portál EIA Obrázek1.png

DSCN2834.JPG

Farma pro chov nosnic Valov

Využití bývalého zemědělského podniku k realizaci chovu nosnic s kapacitou 306 550 kusů ve voliérovém způsobu chovu. Hodnocení zaměřeno na rozptylové podmínky, hodnocení vlivů na veřejné zdraví a ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat. Součástí hodnocení bylo také sčítání dopravy v blízké komunikaci. Kladné stanovisko k záměru bylo vydáno v roce 2018. Odkaz na portál EIA Obrázek1.png


         Havarijní plán TEREOS TTD

Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro lihovar v Kolíně, který patří společnosti Tereos TTD, jež je největším výrobcem cukru a lihu v České republice. Zpracování odborného posudku a rozptylové studie pro záměr výstavby a legalizace provozu zdroje parní plynové kotelny o jmenovitém tepleném příkonu 12 MW.


          AGRO Liboměřice, a. s.

Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnost AGRO Liboměřice, která je zaměřena na zemědělskou prvovýrobu v rostlinném a živočišném hospodářství.


Služby města.png

           Služby města Pardubic 

Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnosti Služby města Pardubic a.s. a SMP – OPADY a.s., které zajišťují čistotu, pořádek, městskou zeleň, dobrý stav komunikací a jejich schůdnost v zimních období, bezchybný provoz semaforů, dopravní značení, pohřební služby, veřejné osvětlení a kompletní problematiku odpadů. Prot tuto společnost dále zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství, včetně zpracování příslušných provozních řádů.


         Goldbeck Preefabeton, a. s.

Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnost GOLDBECK PREFABETON, která je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč. Společnosti rovněž poskytujeme komplexní služby v oblasti životního prostředí, poradenství, zpracování provozních řádů v oblasti ochrany ovzduší, provádíme pravidelné kontroly a řadu dalších úkonů.