af.jpg Nabízíme služby v oblastech:

Vodní hospodářství   zajištění povolení k odběru a vypouštění vod, zpracování havarijních plánů.

Těsnosti jímek   provádění pravidelných zkoušek těsností nádrží.

Hodnocení rizik ekologické újmy   vypracování základního i podrobného hodnocení rizik ekologické újmy.

Odpadové hospodářství   vedení průběžné evidence, hlášení ISPOP, certifikace odpadů, dodání etiket odpadů a kontrola.

Ochrana ovzduší zajištění povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší, zpracování odborných posudků a rozptylových studií.

EIA   posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování oznámení a dokumentací EIA, posudky.

EMS   zavedení systému ISO 14001, příprava na certifikační audity a zpracování dokumentů.

IPPC   zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení nebo změny integrovaného povolení.

Obalové hospodářství   zajištění registrací u autorizované obalové společnosti EKO–KOM a.s a u Ministerstva životního prostředí.

Hlukové studie zpracování hlukové studie, která může být vyžadována v rámci EIA.

Nakládání s chemickými látkami   zpracování výroční zprávy v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici, zpracování protokolárního záznamu o zařazení či nezařazení objektu do skupiny nebezpečnosti, bezpečnostní listy, školení zaměstnanců.

Autorizované měření emisí   měření emisí na zdrojích spalujících zemní plyn.

Ostatní služby  poradentství, kontroly, poskytování informací a zástup při jednání s orgány.

                   Více informací o nabízených službách se dozvíte v jednotlivých sekcích.