Nakládání s chemickými látkami a směsmi

af.jpg Nabízíme:

  • Zpracování výroční zprávy v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici ve smyslu kapitolu 1.8.3. ADR.
  • Zpracování protokolárního záznamu o zařazení či nezařazení objektu do skupiny nebezpečnosti podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
  • Tvorbu a překlady bezpečnostních listů.
  • Provádění kontrol na pracovišti, včetně vyhodnocení nedostatků a případných návrhů na nápravná opatření.
  • Školení zaměstnanců  o nakládání s chemickými látkami a směsmi.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Soudní znalec pro oblast Chemická odvětví různá – chemické látky, přípravky a jejich přeprava, nakládání s odpady.
  • Autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dříve zák. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích).

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Článek „Přeprava nebezpečných věcí (ADR)“ na webu Ministerstva dopravy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

Reference v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi

Naše reference