EIA – Posuzování vlivů na životní prostředí

af.jpg Nabízíme:

 • Zpracování oznámení a dokumentace EIS a SEA.
 • Komplexní vyhodnocení, včetně všech doplňujících studií podle charakteru záměru – společnost disponuje řadou autorizací a oprávnění a má k dispozici tým zaměstnanců z mnoha oborů – zajistíme pro Vás kompletní dokumentaci EIA, včetně všech požadovaných studií, jako jsou například:
  • rozptylové studie, 
  • hlukové studie, 
  • biologická hodnocení, včetně hodnocení NATURA 2000,
  • vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, 
  • vyhodnocení posouzení EIA a SEA. 
 • Zpracování posouzení EIA nebo SEA. 
 • Zhodnocení záměru před zahájením řízení EIA, včetně návrhu opatření pro eliminaci vlivů na životní prostředí. 
 • Předběžné projednání záměru před úplným zahájením procesu EIA s dotčenými orgány.
 • Komplexní vedení posouzení vlivů na životní prostředí před Krajským úřadem a Ministerstvem životního prostředí. 
 • Součinnost při řešení připomínek dotčených orgánů a veřejnosti, včetně účasti na veřejném projednání. 
 • Zpracování posudku vlivů na životní prostředí. 
 • Komplexní poradenská a konzultační činnost. 
   

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení: 

 • Pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí disponujeme osvědčením odvorné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí podle  § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. 7270/856/OPVŽP/97, 47192/ENV/06, 113632/ENV/10 a 46960/ENV/15 Obrázek6.png
 • Vlastníme autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. j. 2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012 Obrázek6.png
 • Disponujeme řadou pracovníku s odbornými způsobilostmi v oblasti biologie, krajinného rázu, hlukové zátěže, chemických látek a zdravotních rizik
 • Spolupracujeme s odborně způsobilými osobami v oblasti autorizovaného biologického hodnocení a hodnocení vlivů na oblasti NATURA a dále s osobami autorizovanými Ministerstvem zdravotnictví v oblasti hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

Obrázek6.png Reference:

 • V oblasti EIA máme dlouholeté zkušenosti se zpracováním oznámení, dokumentací EIA, vypracováním posudků vlivů na životní prostředí a také hodnocení SEA. Za posledních 10 let činnosti bylo zpracováno více než 100 oznámení a dokumentací záměrů z řady různých oblastí. Spolupracujeme také s řadou projekčních společností, pro které zajišťujeme komplexní agendu v oblasti životního prostředí. 
 • Kompletní seznam e možné dohledat na portále EIA Obrázek1.png

Obrázek1.pngUžitečné odkazy:

Informační systém EIA

Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku

Naše reference