Provozovatelům stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které obsahují fluorované skleníkové plyny, vyplývají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

  • Mění se zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (CO2-eq). Stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, budou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech.
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP (global warming potential) daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

 

Termíny kontrol těsností jsou dle nových přepočtů následující:

  F-plyny

Obsah F-plynů

Četnost kontrol

Bez systému detekce úniků

Se systémem detekce úniků

5 t CO2-eq

1 x 12 měsíců

1 x 24 měsíců

50 t CO2-eq

1 x 6 měsíců

1 x 12 měsíců

500 t CO2-eq

1 x 3 měsíce

1 x 6 měsíců

 

Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015.
Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

Nařízení EU č. 517/2014 se nevztahuje na R22 a jiné Regulované látky!

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení.

Od 1. 1. 2015 není možné použít v rámci servisních činností regenerované a recyklované látky HCFC. Zařízení obsahující HCFC látky, které jsou provozované bez závad a úniků chladiva, mohou být i nadále v provozu i po datu 1. 1. 2015. Doba provozu takového zařízení je dána pouze jeho technickou životností. V případě úniku chladiva nebo nutnosti servisního zásahu do chladicího okruhu není možné použít regenerované a recyklované látky HCFC.