Novinky v legislativě životního prostředí za měsíc červenec

 

Účinnost od června

 • Nařízení vlády 270/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účinnost od července

 • Vyhláška č. 302/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

 • Vyhláška 257/2020 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku.

 • Vyhláška 281/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

 • Vyhláška č. 307/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

 • Nález č. 325/2020 Sb., Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

 • Vyhláška 293/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina—Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

 • Vyhláška 296/2020 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

 • Vyhláška 295/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

 • Vyhláška 294/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

 • Nařízení vlády 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách.

 • Vyhláška 304/2020 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

 

Účinnost od srpna

 • Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

 • Vyhláška č. 324/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

 

Účinnost od září (dělenná účinnost)