NABÍZÍME SLUŽBY V TĚCHTO OBLASTECH

V oblasti vodního hospodářství nabízíme tyto služby:

  Zpracujeme a následně zajistíme projednání a schválení plánu opatření pro případ havárie (dle § 39 odst. 2a) zák. č. 254/2001 Sb.) na vodoprávním úřadě.

●  Zajistíme povolení k odběru povrchových i podzemních vod a vypouštění odpadních vod dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb.

  Zpracujeme a podáme hlášení do ISPOP (zpracování a podání evidence osob registrovaných). Do 15. 10. podáme poplatkové hlášení, kterým se stanoví výše záloh za odběr podzemí vody na následující rok a do 15. 2. podáme poplatkové přiznání–pro stanovení výše poplatků za odběr podzemní vody za předešlý rok.

  Provedeme cyklické kontroly u vás na pracovišti, vyhodnotíme zjištěné nedostatky a navrhneme případná nápravná opatření.

  Zastoupíme vás při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí–účast na kontrolách příslušných správních úřadů (KÚ, ČIŽP, ORP apod.).

  Dohlédneme na vaši pravidelnou, včasnou a správnou informovanost o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností–na základě požadavků platné legislativy informujeme o změnách v zákonných povinnostech, ať už osobně při kontrolách, formou telefonických konzultací, kontrolních zpráv, nebo formou newsletteru.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Centrální evidence vodních toků

  Registr půdy LPIS

  Portál Povodí Labe–GISyPoNE

  Vodohospodářský informační portál

  Naše reference v oblasti vodního hospodářství > ZDE

V oblasti těsnosti jímek nabízíme tyto služby:

  Zajištění povinnosti provádět pravidelné zkoušky těsnosti nádrží nebo potrubí určených pro skladování, či prostředků pro dopravu nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek ukládá § 39 odst. 4d) zákona č. 254/2001 Sb.

Zkoušky těsnosti provádíme dle následujících norem:

  ČSN 75 3415Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování (zkouška těsnosti nádrží na naftu, oleje).

  ČSN 75 3415–stanovuje podmínky pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Zkouška těsnosti se provádí následujícími metodami: ČSN EN 1593 a ČSN EN 13184.

  ČSN 75 0905Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. ČSN 75 0905–stanovuje podmínky pro zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van. Norma neplatí pro zkušení nádrží na ropné látky, tlakové nádrže, sklady hnojiv, sklady statkových hnojiv, siláže a jejich tekuté složky.

  ČSN EN 1593–Nedestruktivní zkoušení  –zkouška těsnosti–Bublinková metoda (aplikace vakuové komůrky).

  ČSN EN 13184–Nedestruktivní zkoušení–zkouška těsnosti–Metoda změny tlaku.

Společnost Ing. Radek Píša s.r.o. je vedena u Ministerstva životního prostředí v oficiálním seznamu OZO (odborně způsobilá osoba) pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písmeno a), b), vyhlášky č. 450/2005 Sb. (seznam Odborně způsobilých osob MŽP, osvědčení–certifikát „ATG Procedure G19–32.1.“ vyžadovaný pro zkoušky těsnosti dle normy ČSN 75 3415).

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy 

  Článek na webu Agrární komory Olomouckého kraje „Je kontrolována těsnost jímek?“

  Článek Agrárního poradenského centra: „Problematika zkoušek vodotěsnosti u nádrží a jímek na tekutá statková hnojiva“

  Naše reference ve zkouškách těsnosti jímek > ZDE

Hodnocení rizik ekologické újmy

V roce 2008 byl přijat nový zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě. Každá společnost, která naplňuje teze přílohy č.1 zákona je povinna mít zpracované hodnocení rizik ekologické újmy. Tato povinnost nabyla účinnosti dne 1.1.2013

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.

V oblasti hodnocení rizik ekologické újmy nabízíme tyto služby:

  Vypracujeme základní i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a jeho prováděcích předpisů v souladu s příslušnými metodickými pokyny. Na případnou žádost klienta současně zajistíme hodnocení finanční náročnosti sanace ekologické újmy, návrh preventivních opatření apod.

Seznam činností pro které se základní hodnocení rizik ekologické újmy zpracovává dle přílohy č.1 zákona č.167/20008 Sb.:

  Zařízení provozované v rámci integrovaného povolení.

●  Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu.

  Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení.

  Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních.

  Odběr povrchových vod podléhající povolení.

  Odběr pozemních vod podléhající povolení.

  Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

  Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení.

  Zacházení se závadnými látkami.

  Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.

  Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě.

  Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

  Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku.

  Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhající povolení.

  Nakládání s těžebním odpadem.

  Provozování úložišť oxidu uhličitého podléhající povolení.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Základní pojmy k Ekologické újmě na webu ČIŽP

  Podrobnější popis problematiky na stránkách MŽP

Nejčastější otázky

  Naše reference oblasti ekologické újmy > ZDE

 V oblasti odpadového hospodářství nabízíme tyto služby:

  Vedení průběžné evidence.

  Hlášení ISPOP. 

  Výkon činností odpadového hospodáře a bezpečnostního poradce ADR.

  Vyřídíme na příslušných úřadech povolení k provozování zařízení k nakládání s odpady (dle § 14 zákona. č. 185/2001 Sb.), povolení k nakládání s nebezpečnými odpady (§ 16 zák. č. 185/2001 Sb.), souhlas k upuštění od třídění odpadů.

  Zajistíme certifikaci odpadu jako výrobku, registraci hnojiva na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

  Pravidelné kontroly provozu, jejichž výstupem je kontrolní zpráva obsahující nápravná opatření a doporučení ke zlepšení.

  Dodáme správné a aktuální etikety odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO–náležitosti stanoví vyhláška 383/2001 Sb.), základní a zjednodušené popisy odpadů (ZPO)

  Zefektivníme třídění odpadů proškolením zaměstnanců.

  Zpracujeme a podáme roční hlášení o produkci odpadů do ISPOP, roční hlášení do IRZ.

  Zajistíme povolení přeshraniční přepravy odpadů.

  Poradíme vám se správným zařazením odpadu dle platného Katalogu odpadů.

  Zastoupíme vás při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí–účast na kontrolách příslušných správních úřadů (KÚ, ČIŽP, ORP apod.).

  Dohlédneme na vaši pravidelnou, včasnou a správnou informovanost o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností–na základě požadavků platné legislativy informujeme o změnách v zákonných povinnostech ať už osobně při kontrolách, formou telefonických konzultací, kontrolních zpráv, nebo formou newsletteru–novinek zasílaných mailem.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Odpadové hospodářství–definice MŽP

  Česká asociace odpadového hospodářství–ČAOH

  Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

  Odpadové hospodářství–Informační systém CENIA

  Firmy–likvidace odpadů v Pardubickém kraji, vyhledávání Seznam.cz

  Naše reference v oblasti odpadového hospodářství > ZDE

V oblasti ochrany ovzduší nabízíme tyto služby:

  Zajistíme potřebná stanoviska a souhlasy–zajištění legalizace nových zdrojů znečišťování ovzduší nebo změn stávajících zdrojů.

  Zajistíme zpracování rozptylových studií dle § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Rozptylové studie pro povolení k umístění průmyslových zdrojů, rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí, prezentace vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě.

  Zajistíme zpracování odborných posudků dle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Spalovací stacionární zdroje, ostatní stacionární zdroje, ostatní stacionární zdroje emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla

  Zajistíme povolení provozu stacionárních zdrojů dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

  Zajistíme zpracování provozních řádů zdrojů znečištění ovzduší (ZZO) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., pro spalovací i technologické zdroje v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.

  Každoročně zpracujeme souhrnnou provozní evidenci (SPE), včetně poplatků za znečišťování ovzduší – podáme roční hlášení do ISPOPu.

  Provedeme autorizované měření emisí zdrojů spalujících zemní plyn (do příkonu 5 MW) a kapalná paliva (do příkonu 1 MW).

  Zastoupíme Vás při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí–účast na kontrolách příslušných správních úřadů (KÚ, ČIŽP, ORP apod.).

  Dohlédneme na Vaši pravidelnou, včasnou a správnou informovanost o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností–na základě požadavků platné legislativy informujeme o změnách v zákonných povinnostech ať už osobně při kontrolách, nebo formou telefonických konzultací, kontrolních zpráv, nebo formou newsletteru–novinek zasílaných mailem.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.


Užitečné odkazy:

V oblasti EIA nabízíme tyto služby:

  Spolupráce při zajištění dokumentů a zpracování oznámení a dokumentací dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění, tzv. EIA a SEA (dle přílohy č. 183/2006 Sb.).

  Zpracování odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou nutné při realizaci středních a velkých zdrojů znečištění ovzduší.

  Standardní součástí naší spolupráce je poradenská a konzultační činnost k danému záměru a spolupráce s dotčenými orgány státní správy v rámci předmětných řízení až do fáze vydání rozhodnutí, stanoviska nebo závěru zjišťovacího řízení.

  Zpracujeme pro Váš záměr (novou stavbu, technologii nebo jejich relokaci) oznámení nebo dokumentaci vyžadované zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

  Zpracujeme požadované studie (rozptylovou, hlukovou) a zajistíme zpracování dalších dokumentů (autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví ve smyslu ustanovení § 19 zákona 100/2001 Sb., posouzení NATURA dle §45i z.č. 114/1992 Sb., v platném znění).

  Zajistíme projednávání s příslušnými orgány státní správy, v případě zpracování posudku spolupráci se zpracovatelem posudku až do fáze veřejného projednání.

V oblasti posuzování vlivu na životní prostředí (EIA–odkaz na informační portál Cenia) disponujeme osvědčením odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí č. 7270/856/OPVŽP/97 a autorizací ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané rozhodnutím MŽP č. j. 2415/780/12/AK ze dne 16. října 2012.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy

  Portál EIA provozovaný agenturou CENIA

  Stručný popis procesu EIA a SEA včetně dalších odkazů – CENIA

  Naše reference v oblasti EIA > ZDE

V oblasti EMS nabízíme tyto služby:

  EMS je systém environmentálního řížení– Enviromental management system je zaměřen na management podnikové ochrany životního prostředí, monitorování a neustálé zlepšování v jakékoli organizaci.

  Hlavním dokumentem EMS je mezinárodní norma ISO 14001, která zahrnuje identifikaci environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, které mají vliv na životní prostředí.

  Zavedeme systém ISO 14001 do vaší firmy od A do Z

  Připravíme Vás na certifikační a recertifikační audity

  Zpracujeme veškerou související dokumentaci

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky:

Užitečné odkazy:

  Program EMAS

  Úvod do ISO 14001 na portálu Třetí ruka

  Kapitola ISO 14001 na oficiálním webu ISO (International Organization for Standardization

  Naše reference v oblasti EMS – Enviromental management systém> ZDE

INTEGROVANÉ POVOLENÍ

Integrované povolení nahrazuje jednotlivá dílčí rozhodnutí stanovující podmínky v oblastech nakládání s odpady, vodami, ochrany ovzduší jedním souhrnným rozhodnutím.

V oblasti IPPC nabízíme tyto služby:

  Zajistíme zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle § 3 zákona č. 76/2002 Sb., nebo změny integrovaného povolení dle § 19a zákona č. 76/2002 Sb.,

  Zpracujeme základní zprávy dle § 4a zákona č. 76/2002 Sb.

  Zajistíme pomoc s ukončením provozu zařízení dle § 15a zákona č. 76/2002 Sb.

  Zařídíme přechod integrovaného povolení (ohlášení změny provozovatele) dle § 17 zákona č. 76/2002 Sb.

  Dojednáme sloučení integrovaných povolení dle § 20a zákona č. 76/2002 Sb.

  Vypracujeme zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

  Zpracujeme a podáme hlášení IRZ (Integrovaný registr znečišťování) přes ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) + další hlášení (odběr podzemních vod, produkce a nakládání s odpady, souhrnná provozní evidence, obaly, apod.).

  Provedeme cyklické kontroly u vás na pracovišti, vyhodnotíme zjištěné nedostatky a navrhneme případná nápravná opatření.

  Provedeme školení zaměstnanců v oblasti NCHLS a ŽP.

  Zpracujeme dokumenty, které jsou pro provozovatele s integrovaným povolením obvykle schvalovány rozhodnutím o vydání či změně integrovaného povolení, jako jsou: provozní řád dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., plán opatření pro případ havárie dle § 39 odst. 2a) zák. č. 254/2001 Sb., apod.

  Zastoupíme vás při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí–účast na kontrolách příslušných správních úřadů (KÚ, ČIŽP, ORP apod.).

  Dohlédneme na vaši pravidelnou, včasnou a správnou informovanost o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností–na základě požadavků platné legislativy informujeme o změnách v zákonných povinnostech ať už osobně při kontrolách, nebo formou telefonických konzultací, kontrolních zpráv, nebo formou newsletteru–novinek zasílaných mailem.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy IPPC:

  Co je to IPPC a IP? (MŽP–obsáhle)

  Co je to IPPC? (Wikipedia–stručně)

  Seznam platných držitelů integrovaného povolení

  Naše reference v oblasti integrovaného povolení > ZDE

V oblasti obalového hospodářství nabízíme tyto služby:

  Zajistíme registraci u autorizované obalové společnosti EKO–KOM a.s.

  Zajistíme registraci u Ministerstva životního prostředí v případě samostatného plnění povinností zákona č. 477/2001 Sb.

  Zavedeme s Vaší součinností systému evidence a správného sběru podkladových dat (určení, kdo je v podniku schopen a způsobilý zjišťovat údaje o hmotnostním toku obalů, jejich užití a likvidaci, proškolení v problematice a dohled nad správným vedením agendy), správného členění výkazu dle kategorií

  Čtvrtletně budeme podávat výkazy Eko–komu (podává se jedno hlášení za IČ, kde jsou uvedeny všechny provozy a pobočky)

  Zpracujeme a podáme roční hlášení do ISPOP–zpracování a podání evidence osob registrovaných u MŽP na Seznamu osob dle § 23 zákona o obalech (zákon číslo 477/2001 Sb. v platném znění)

  Zajistíme potřebná stanoviska orgánů a úřadů–zjištění, zda je předmět obalem ve sporných nebo nejasných případech

  Zastoupíme Vás při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí–účast na kontrolách příslušných správních úřadů (KÚ, ČIŽP, ORP apod.)

  Dohlédneme na Vaši pravidelnou, včasnou a správnou informovanost o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností–na základě požadavků platné legislativy informujeme o změnách v zákonných povinnostech, ať už osobně při kontrolách, formou telefonických konzultací, kontrolních zpráv nebo formou newsletteru–novinek zasílaných mailem

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Zákon o obalech, v aktuálním znění, na Portálu veřejné správy

  Přehledový článek o obalové problemtice na EnviWebu–“Zákon o obalech není žádná věda“

  Obalová asociace SYBA–zájmové sdružení výrobců a prodejců obalů,obalových materiálů a balících strojů

  Oficiální stránky AOS Eko–kom

●  AOS Eko–kom a MŽP

  Naše reference v oblasti obalového hospodářství > ZDE

Zpracujeme hlukovou studii, která může být vyžadována v rámci EIA (Environmental Impact Assasement, hodnocení vlivů na životní prostředí) dle zákona č. 100/2001 Sb.nebo stavebního řízení.

Dále zajistíme dílčí činnosti z oblasti hlukových studií:

  Výpočet hluku z průmyslových areálů ve venkovním prostředí.

  Výpočet hluku z provozoven ve venkovním prostředí.

  Výpočet hluku z dopravy ve venkovním prostředí.

  Výpočet izofon (zobrazení) pomocí 3D modelace.

  Posouzení plnění hygienických limitů.

  Hluková mapa lokality vyvolaná dopravním hlukem.

  Vymezení ochranných hlukových pásem.

Pro modelové výpočty jsou využívány výpočtové programy Hluk+, Verze 10.22 Profi.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Problematika hluku a její řešení–MŽP

  Státní zdravotní ústav–Problematika prevence a ochrany před hlukem

  Naše reference v oblasti hlukových studií > ZDE

V oblasti chemických látek a směsí nabízíme tyto služby:

  Zpracujeme a následně zajistíme projednání a schválení Písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí dle zákona č. 258/2000Sb. na místně příslušné Krajské hygiencké stanici (KHS). Symboly a značky ADR.

  Vytvoříme protokolární záznam o zařazení či nezařazení objektu do skupiny nebezpečnosti dle zák. č. 224/2015 Sb.

  Provedeme školení zaměstnanců v oblasti NCHLS a ŽP.

  Provedeme cyklické kontroly u Vás na pracovišti, vyhodnotíme zjištěné nedostatky a navrhneme případná nápravná opatření.

  Disponujeme osvědčením bezpečnostního poradce v oblasti ADR.

  Zpracujeme výroční zprávu v oblasti přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR).

  Provedeme cyklické kontroly u Vás na pracovišti, vyhodnotíme zjištěné nedostatky a navrhneme případná nápravná opatření.

  Také v těchto oblastech Vás zastoupíme Vás při případných kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

V případě zájmu nebo pro více informací se neváhejte obrátit na naše pracovníky.

Užitečné odkazy:

  Článek „Přeprava nebezpečných věcí (ADR)“ na webu Ministerstva dopravy

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

  Naše reference v oblasti nakládání s chemickými látkami > ZDE

V oblasti autorizovaného měření emisí nabízíme tyto služby:

  Měření emisí na zdrojích spalujících zemní plyn do příkonu 5 MW a  kapalná paliva  o jmenovitém příkonu do 1 MW.

  Provádíme jak autorizovaná měření dle platné legislativy a rozhodnutí (povolení) k příslušnému zdroji, tak technická měření zdrojů dle potřeby zákazníka.

  Jedná se typicky o plynové kotle na vytápění kancelářských prostor a výrob, kotle na páru výroben krmných směsí a sušiček obilnin, podle názvosloví předchozí legislativy jde o malé a střední zdroje.

  Autorizované měření emisí probíhá v souladu s platnou legislativou a normami, (odkazy na tabulky) jako jednorázové měření elektrochemickými články.

  Měření provádíme Analyzátorem Optima 7 firmy MRU a souvisejícím vybavením.

 Povinná četnost měření emisí se odvíjí dle jmenovitého tepelného příkonu:

   Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje

 

   Četnost měření

   ≥300kW a <1MW

   jen při uvedení do provozu

   ≥1MW a ≤5MW

   3 roky

   >5MW

   1 rok

 V intervalu 3 let smí být následující měření provedeno nejdříve po 18 měsících od data předchozího měření a v intervalu 1 roku může být měření provedeno nejdříve po 6 měsících od předchozího měření.

Četnost měření emisí je dána zákonem č. 201/2012 Sb. a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Společnost Ing. Radek Píša s. r. o. je držitelem oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí CO, NOX.

Poptávku na měření emisí můžete učinit oslovením některého z našich pracovníků v sekci kontakty.

Užitečné odkazy:

  Časopis Ochrana ovzduší

  Naše reference v měření emisí > ZDE 

Dále nabízíme:

  Podrobné preventivní kontroly u klientů a návrh řešení zjištěných závad.

  Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce (BOZP) a PO.

  Poskytování informací o změnách právních předpisů.

  Zastupování a komunikace při jednání s orgány státní správy a samosprávy.

  Komplexní a koncepční činnost při procesu legalizace zařízení k nakládání s odpady.