INFORMACE A HISTORIE FIRMY ING. RADEK PÍŠA

Firma Ing. Radek Píša byla založena v roce 1994. Původním rozsahem činností byla poradenská a konzultační činnost v oblasti odpadového hospodářství. Postupně se oblast poradenství rozšiřovala na vodní hospodářství, ochranu ovzdušíchemické látky a přípravky a přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR), integrovaná povolení IPPC, zavádění systémů environmentálního řízení a interní audity EMS (ISO 14001)QEMSBOZPpožární ochranu a další externí služby včetně pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů a školení pracovníků klienta v předmětných oblastech.

Firma se rozšířila o další zaměstnance a spolupracovníky a přizpůsobuje svoji poradenskou a konzultační činnost specifickým požadavkům klientů komplexně v oblasti ochrany životního prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí EIABOZP, požární ochrany apod. Firma dlouhodobě spolupracuje s akreditovanými dodavateli potřebných chemických rozborů fyzikálních měření a je tedy schopna vlastním jménem zajistit komplexní službu klientovi ve všech složkových oblastech externích služeb, nejen ekologického poradenství.

V současné době poskytuje firma průběžné komplexní služby v oborech ochrany životního prostředí, EIA, EMS a BOZP přes 100 stálým klientům z mnoha oblastí průmyslu, veřejné správy a zemědělství.


NAŠE VIZE