JSME STABILNÍ FIRMA SE SILNOU HISTORIÍ

Stojí za námi naše práce, vážíme si spokojenosti našich klientů

20

jsme více než 20 let na trhu

20

máme 20-ti členný tým odborníků

100

vypracovali jsme přes 100 znaleckých posudků


AUTORIZACE K ČINNOSTEM


Firma disponuje potřebnými oprávněními, autorizacemi apod. pro provádění nabízených služeb. Jedná se zejména o následující oprávnění a autorizace:

Soudní znalec pro oblast – Vodní hospodářství, čistota vod – nakládání s odpadními vodami
Soudní znalec pro oblast – Chemická odvětví různá – chemické látky, přípravky a jejich přeprava, nakládání s odpady
Odborná způsobilost ke zpracování dokumentací a posudků podle zák. č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dříve zák. č. 244/1992 Sb.)
Autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění
Autorizace k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění
Autorizace ke zpracování odborných posudků podle zákona dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (dříve zák. č. 157/1998Sb., o chemických látkách a přípravcích)
Odborná způsobilost k provádění zkoušek těsností dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
a dále dle norem ČSN EN 473/ISO 9712 (provádí se například u skladů ropných látek), ČSN EN 1593, ČSN EN 1779, ČSN 13184, ČSN 750905, ČSN 753415
Osvědčení bezpečnostního poradce ADR
Odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO
Příslušná živnostenská oprávnění
Zaměstnanci firmy jsou absolventy Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, České zemědělské univerzity v Praze, Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty Přírodovědecké UHK, Fakulty lesnické a agronomické Mendelovy univerzity v Brně, Střední veterinární školy v Hradci Králové a Střední lesnické školy v Trutnově.


S NÁMI VÁM GARANTUJEME

POJIŠTĚNÍ PROTI POKUTÁM

V případě navázání spolupráce Vás zajistíme proti platbě jakýchkoliv pokut spojených s podnikovou ekologií při dodržení našich doporučení

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

Samozřejmostí je, že každému klientovi zaručujeme diskrétnost a absolutní bezpečnost svěřených informací již od prvního setkání.