JSME STABILNÍ FIRMA SE SILNOU HISTORIÍ

Stojí za námi naše práce, vážíme si spokojenosti našich klientů

20

jsme více než 20 let na trhu

20

máme 20–ti členný tým odborníků

100

vypracovali jsme přes 100 znaleckých posudků

AUTORIZACE K ČINNOSTEM

Firma disponuje potřebnými oprávněními, autorizacemi apod. pro provádění nabízených služeb.

Jedná se zejména o následující oprávnění a autorizace:

  Soudní znalec pro oblast–Vodní hospodářství, čistota vod–nakládání s odpadními vodami

  Soudní znalec pro oblast–Chemická odvětví různá–chemické látky, přípravky a jejich přeprava, nakládání s odpady

●  Odborná způsobilost ke zpracování dokumentací a posudků podle zák. č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dříve zák. č. 244/1992 Sb.)

  Autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění

  Autorizace k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění

  Autorizace ke zpracování odborných posudků podle zákona dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

  Autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (dříve zák. č. 157/1998Sb., o chemických látkách a přípravcích)

  Odborná způsobilost k provádění zkoušek těsností dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Dále dle norem ČSN EN 473/ISO 9712 (provádí se například u skladů ropných látek), ČSN EN 1593, ČSN EN 1779, ČSN 13184, ČSN 750905, ČSN 753415:

  Osvědčení bezpečnostního poradce ADR

  Odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO

  Příslušná živnostenská oprávnění

  Zaměstnanci firmy jsou absolventy Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, České zemědělské univerzity v Praze, Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty Přírodovědecké UHK, Fakulty lesnické a agronomické Mendelovy univerzity v Brně, Střední veterinární školy v Hradci Králové a Střední lesnické školy v Trutnově.

S NÁMI VÁM GARANTUJEME

POJIŠTĚNÍ PROTI POKUTÁM

V případě navázání spolupráce Vás zajistíme proti platbě jakýchkoliv pokut spojených s podnikovou ekologií při dodržení našich doporučení.

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

Samozřejmostí je, že každému klientovi zaručujeme diskrétnost a absolutní bezpečnost svěřených informací již od prvního setkání.